قرمز سبز آبي خاکستري
اگر مي خواهيد دوستان و برگزيدگان خدا باشيد، به آن كه به شما بدي مي كند، نيكي كنيد و از آن كه به شما ستم مي كند، درگذريد و بر آن كه از شما روي مي گرداند، سلام كنيد . [عيسي عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت